Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Privacy Policy Autobedrijf Smeets Schimmert

Autobedrijf Smeets hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Smeets houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als Autobedrijf Smeets zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Smeets verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het maken van een afspraak
 • het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan uw auto
 • het facturen van de door ons gedane arbeid
 • het maken van een proefrit
 • het aangaan van een koopovereenkomst voor de koop van een nieuwe- of gebruikte auto
 • het aanvragen of verlengen van uw autoverzekering
 • het aanvragen van een financiering/leasing/huurovereenkomst
 • het kenbaar maken van eventuele aanbiedingen en offertes
 • mailingen ten behoeve van de APK of beurt aan uw auto
 • het versturen van een kerst- en nieuwjaarswens
 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst
 • overige diensten die wij aanbieden conform onze missie en strategie

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Uw NAW-gegevens
 • Uw geslacht
 • Uw geboortedatum
 • Uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer(s) en e-mailadres
 • Legitimatie indien van toepassing voor betreffende doeleinden
 • Indien van toepassing financiële gegevens (bankrekeningnummer ed.)
 • Documenten ten behoeve van de aankoop/financiering van uw auto
 • Overige documenten die wij met uw toestemming nodig hebben voor werkzaamheden

Wat verwerken wij

Om u van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw gegevens samen met andere gegevens. De volgende gegevens kunnen ook als persoonsgegevens kwalificeren en worden door ons ook als zodanig behandeld:

 • Chassisnummer
 • Kenmerken van de auto
 • Kenteken van de auto
 • Onderhoudshistorie
 • Eigendomshistorie
 • Overige documenten die wij met uw toestemming nodig hebben voor de overeenkomst

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegevens door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Autobedrijf Smeets bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn op de hoogte van onze privacy policy. Tevens zijn er interne richtlijnen opgesteld om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerking hebt, neem dan contact met ons op